các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thi đua 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 15:57  | Lượt xem: 392

Chiều ngày 30/6/2020, UBND quận Long Biên tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thi đua 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì Cuộc họp.

Căn cứ hướng dẫn số 04/HĐTĐKT- BTD ngày 22/5/2020 của Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội; Thực hiện Công văn số 12/HĐTĐKT ngày 05/6/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận về việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí chấm điểm thi đua cụm thi đua số 8 trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020;

          Quận Long Biên đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thi đua 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020. Kết quả đánh giá dựa trên bộ Tiêu chí thi đua do Ban thi đua khen thưởng Thành phố ban hành, được chia thành 07 lĩnh vực, gồm 40 tiêu chí thành phần, trong đó có 14 chỉ tiêu được UBND thành phố giao chỉ tiêu thực hiện năm 2020. Gồm: Tổng thu Ngân sách Nhà nước; Số hộ thoát nghèo trong năm; Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, Tỷ lệ tham gia BHXH thất nghiệp, Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 so với năm trước, Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước; Số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận GĐVH; Tỷ lệ TDP được công nhận “TDP Văn hoá”, Tỷ lệ bao phủ BHYT; Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày; Duy trì tỷ lệ xã, phường đạt chuân quốc gia về Y tế.

         Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên bị tác động bởi đại dịch. Với sự chỉ đạo sát sao, tập trung của lãnh đạo Quận uỷ - HĐND –UBND quận Long Biên, một mặt toàn bộ hệ thống chính trị cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; mặt khác, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Kết quả ước thực hiện cả năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều dự kiến đạt, 05 chỉ tiêu dự kiến vượt so với kế hoạch UBND thành phố giao. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành kế hoạch do chịu tác động nghiêm trọng vì ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến khối doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quận. Để hoàn thành kế hoạch HĐND quận và UBND thành phố giao năm 2020 đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên cần hết sức quyết tâm, chủ động, đưa ra những giải pháp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêu chí thi đua tham mưu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu và vượt  chỉ tiêu năm 2020.

2.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020.

3.Hoàn thành các nhiệm vụ do UBND Thành phố, các sở ngành liên quan giao; thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của UBND Thành phố, thanh tra Chính phủ, các sở ngành liên quan đảm bảo tiến độ, chất lượng.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào các khâu yếu, nhiệm vụ khó; phát huy tinh thần sáng kiến sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

      Quận Long Biên phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí thi đua do UBND thành phố giao./.