Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/06/2026
1335/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 345.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/05/2024
2043/QĐ-UBND Về việc thu hồi 97,0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Phi Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2042/QĐ-UBND Về việc thu hồi 96.00 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Vương đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
2040/QĐ-UBND Về việc thu hồi 110.40 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 24/04/2020
1993/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 94,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Xuân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1992/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 13,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hạ Đức Thiết đại diện cho các hàng thừa kế của bà Vũ Thị Hồng (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1991/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 26,4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Lộc đại diện cho các hàng thừa kế của ông Hà Văn Toán (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1990/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 86,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1989/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 12,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Thức đại diện cho các hàng thừa kế của ông Hà Văn Minh (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1988/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 96,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Mã Thị Liên đại diện cho các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Thoa (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1987/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 25,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhì đại diện cho các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phụ (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1986/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 159,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lụa đại diện cho các hàng thừa kế của ông Phạm Đình Thư (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1985/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Quang đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Nội (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1984/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn An, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Thị Kim Anh và các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Thoa (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1983/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 96,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Thị Yến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1982/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 24,7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Đăng Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1981/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 127,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Kiều đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Bao (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020