PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾP DÂN, THEO DÕI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Quản lý tiếp dân
- Tiếp đân thường xuyên, tiếp dân định kỳ đột xuất
- Link phần mềm: QUẢN LÝ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (phiên bản 6.1)
Tiếp nhận, phân loại đơn
- Tiếp nhận đơn thư
- Phân loại đơn thư (thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền), duyệt phân loại.
Theo dõi xử lý
- Theo dõi, cập nhật kết quả xử lý đơn thư.
Tra cứu
- Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư.
- Tìm kiếm đơn thư.
Hướng dẫn sử dụng
- Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng theo các vai trò.
Hỗ trợ kỹ thuật
04.62872290 - ext 2- Email: tech@efy.com.vn